Regulativ for avgifter på kirkegårdene i Vestvågøy


Forslag fra Vestvågøy kirkelige fellesråd til kommunestyret, med hjemmel i Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd av 18. april 1996, § 21, andre ledd. Vedtatt i Vestvågøy kommunestyre 27.mai 2010 (026/10)

 

§ 1. Festeavgift for enkel grav

De første 25 år etter dødsfall er frigrav.

Dersom pårørende ønsker å beholde graven ut over frigravsperioden, er hver festeperiode på 10 år. Festavgiften er kr. 1200,- for hver for hver periode, og innkreves forskuddsvis.

Festeperiode kan ikke forlenges ut over 75 år fra siste gravlegging, uten særskilt samtykke fra Vestvågøy kirkelige fellesråd.

§ 2. Feste av gravsted med mer enn én grav

Når familien i forbindelse med et dødsfall ønsker å holde av en eller flere graver ved siden av avdødes grav, kan det opprettes et gravsted på følgende betingelser:

a)     Den graven som tas i bruk når festet opprettes, er frigrav i 25 år i hht. bestemmelsene i Gravferdsloven m/forskrifter og kirkegårdsvedtektene.

b)    For hver av de andre gravene gravstedet omfatter, betales festeavgift kr. 1200,- pr. grav. Denne avgiften gjelder for samme periode som frigravperioden etter bokstav a.

Ved fornyelse av festet betales festeavgift for hver grav gravstedet består av, etter § 1 i dette regulativ, regnet fra gravstedet ble opprettet ved første gravlegging.

§ 3. Gravferdsavgifter

Ved gravlegging av kommunens innbyggere: Ingen avgift.
Ved gravlegging av innbyggere fra andre kommuner i festet grav:  3 000 kroner.
Ved gravlegging av innbyggere fra andre kommuner i ny grav: 12.000 kroner.

Ved urnenedsettelse av kommunens innbyggere: Ingen avgift.
Ved urnenedsettelse av innbyggere fra andre kommuner i festet grav: 1 500 kroner.
Ved urnenedsettelse av innbyggere fra andre kommuneri ny grav: 6.000 kroner. 

§ 4. Barns begravelser

Ved begravelser av barn under 12 år reduseres avgiftene til 60 % av ordinær avgift. Dette gjelder også festeavgift for barnegraver, såfremt barnet ikke gravlegges i gravsted som omfattes av bestemmelsene i § 2 i dette regulativ.

§ 5. Dispensasjon

 Fellesrådet kan gi dispensasjon fra bestemmelsene i dette regulativet.

 

De nye avgiftene gjøres gjeldende fra 01.januar 2017

Tilbake

Del