Avgifter på gravplassene i Vestvågøy


REGULATIV FOR AVGIFTER PÅ GRAVPLASSENE I VESTVÅGØY

REGULATIV FOR AVGIFTER PÅ GRAVPLASSENE I VESTVÅGØY
Forslag fra Vestvågøy kirkelige fellesråd til Vestvågøy kommunestyret, med hjemmel i Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd av 07. juni 1996, § 6, andre ledd og § 21, andre ledd. Vedtatt i Vestvågøy kommunestyre den 29.11.22 i sak 080/22.


§ 1. Festeavgift for enkel grav
De første 25 år etter dødsfall er frigrav.
Dersom pårørende ønsker å beholde graven ut over frigravsperioden, er hver festeperiode på 10 år. Festavgiften er kr. 1.500,- for hver periode. Den innkreves forskuddsvis.
Festeperiode kan ikke forlenges ut over 75 år gravlegging, uten samtykke fra Vestvågøy kirkelige fellesråd.


§ 2. Feste av gravsted med mer enn én grav
Når familien i forbindelse med et dødsfall ønsker å avta en eller flere kistegraver ved siden av avdødes grav, kan det opprettes et gravsted på følgende betingelser:


a) Den graven som tas i bruk når festet opprettes, er frigrav i 25 år i hht. bestemmelsene i Gravplassloven m/forskrifter og gravplassvedtektene.


b) For hver av de andre gravene gravstedet omfatter, betales festeavgift kr. 1.500,- pr. grav. Denne avgiften gjelder for samme periode som frigravperioden etter bokstav a.
Dette gjelder også ved for feste ved navnet minnelund, men kun mulig å feste 1 grav.
Ved fornyelse av festet betales festeavgift for hver grav i gravstedet består av, etter § 1 i
dette regulativ, regnet fra gravstedet ble opprettet ved første gravlegging.
Ved fornyelse av festet på navnet minnelund kommer tillegg for beplanting kr.600 for
hver grav.


§ 3. Gravferdsavgifter
Ved kistegravlegging av kommunens innbyggere eller med bopel siste 3 år: Ingen avgift.
Ved kistegravlegging av innbyggere fra andre kommuner i festet kistegrav: 3.600 kr.
Ved kistegravlegging av innbyggere fra andre kommuner i tilvist kistegrav: 7.400 kr
Ved urnenedsettelse av kommunens innbyggere eller med bopel siste 3 år: Ingen avgift.
Ved urnenedsettelse av innbyggere fra andre kommuner i festet grav: 1.800 kr.
Ved urnenedsettelse av innbyggere fra andre kommuner i tilvist grav: 5.600 kr.
Ved urnenedsettelse av kommunens innbyggere eller med bopel siste 3 år
i navnet minnelund, avgift for blomsterstell mv. 1.500,- kr i frigravsperioden
Ved urnenedsettelse av innbyggere fra andre kommuner i navnet minnelund: 7.100 kr
Ved urnenedsettelse av innbyggere fra andre kommuner i navnet minnelund,
festet grav:3.300 kr
Navneplate på felles gravminne: til selvkost.


§ 4. Barns begravelser
Ved begravelser av barn under 12 år reduseres avgiftene til 60 % av ordinær avgift. Dette gjelder også festeavgift for barnegraver, såfremt barnet ikke gravlegges i gravsted som omfattes av bestemmelsene i § 2 i dette regulativ.


§ 5. Dispensasjon
Vestvågøy kirkelige fellesrådet kan ved særlige grunner gi dispensasjon fra bestemmelsene i dette regulativet.
De nye avgiftene gjeldende fra 01.januar 2023

 

Regulativet kan lastes ned her

Tilbake

Del