Vedtekter for gravplassene i Vestvågøy kommune


Gitt i medhold av lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 21.
Vedtatt av Vestvågøy kirkelige fellesråd den 15.06.17
Godkjent av Sør-Hålogaland bispedømme den 29.06.17

 

§ 1 Tilhørighet til gravplass
Avdøde personer innen Vestvågøy kommune kan gravlegges på hvilken som helst av gravplassene i kommunen. Innbyggere fra andre kommuner kan gravlegges mot en gravferdsavgift. Ved ny grav tilkommer også en avgift for opparbeidelse av graven. Avgiften blir regulert i "Regulativ for avgifter på kirkegårdene i Vestvågøy".

§ 2 Fredningstid og festetid
Fredningstiden for urnegraver og kistegraver er 25 år. Frigravsperioden er lik fredningstiden. Festeperiode ut over frigravsperiode er 10 år. Festeperiode ved siden av fri grav i felles gravsted, er satt lik fredningstiden. Maksimal festetid er 75 år etter siste gravlegging.

§ 3 Feste av grav
Når kistegrav tas i bruk er det anledning til å feste grav ved siden av. Etter søknad til Vestvågøy kirkelige fellesråd kan en tredje grav festes når behovet tilsier det. Disse gravene utgjør da et gravsted.

Ved nedsettelse av urne i urnegrav, kan det ikke festes grav ved siden av.

Når festetiden er ute, kan gravstedet festes for nye 10 år. Når det er gått 75 år etter siste gravlegging, kan festet automatisk fornyes uten samtykke fra kirkelig fellesråd. Ved utløp av festetiden, sendes krav om festeavgift for ny festeperiode sammen med informasjon om opphør. Dersom festet ikke fornyes, faller gravstedet tilbake til gravplassen. Festeavgiften blir regulert gjennom "Regulativ for avgifter på kirkegårder i Vestvågøy".

Dersom det ikke kan innhentes samtykke fra fester eller den ansvarlige, kan Vestvågøy kirkelige fellesråd ta avgjørelse om gravlegging.

Fester plikter å oppgi fødsels- og personnummer og å melde fra om adresseforandring.

§ 4 Grav og gravminne
Gravplassbetjeningen vil sørge for at graven blir planert og tilsådd etter gravlegging. Montering av gravminne må skje på den snøfrie delen av året. Gravplassbetjeningen skal kontaktes før gravminnet settes opp slik at monument er godkjent etter forskriftene til gravferdsloven og betjeningen skal anvise plassering.

Ved sikring av gravminner bør det benyttes 16 mm tykke massive bolter ved festing av gravminnet i fundamentet. Ved bruk av mindre dimensjon kan Vestvågøy kirkelige fellesråd belaste fester dersom gravminnet må rettes opp som følge av værbelastning. For sikring ellers følges krav i forskrifter til gravferdsloven. Gravminner og annet utstyr må være slik utformet at det midlertidig kan flyttes ved gravlegging og eventuelt annet påliggende arbeid på gravplassen.

§ 5 Plantefelt
Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Plantefeltet kan være 60 cm. bredt eller så bredt som gravmonumentet er. Det kan ikke stikke lenger fram enn 60 cm., målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet.

Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander som liggende plater, blomsterurner, lykter mv. i plantefeltet. Løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk.

Det er anledning til å ramme inn plantefeltet med delt natursteinkant som flukter med terrenget omkring. Dersom det ikke er plantefelt, skal det være grasbakke på alle sider av gravminnet.

§ 6 Plantemateriale
Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet være komposterbart. Plantemateriale, stein, glass og annet avfall skal legges i avfallsdunker og sorteres slik det er merket.

Redskaper som hører til på kirkegården, skal settes på plass etter bruk.

§ 7 Stell av graver
Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett og plikt til å stelle den grav han har ansvaret for. Plantefelt som ikke beplantes og stelles, skal bli tilsådd.

§ 8 Næringsvirksomhet
Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen, skal innhente tillatelse fra Vestvågøy kirkelig fellesråd. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner og planting og stell på graver.

§ 9 Bevaring
Arbeid knyttet til bevaring av gravminner, utstyr eller områder av gravplassen skal nedfelles i egne retningslinjer eller verneplaner som skal behandles i Vestvågøy kirkelige fellesråd. Det skal skje i tråd med gravferdslovens forskrift § 27 og rundskriv T-3/00 om "Forvating av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø"

Tilbake

Del