Feste av grav og gravsted


I denne artikkelen vil vi informere litt om plikter og rettigheter til festeren, slik ordningen er beskrevet i gravplassloven og gravplassforskriften.

FESTE AV GRAV OG GRAVSTED

I Vestvågøy har vi 13 gravplasser spredt over hele øya. Vestvågøy kirkelige fellesråd ønsker å legge til rette for både et tilfredsstillende stell og en praktisk forsvarlig drift av gravplassene. Som et ledd i å nå dette målet har vi ordningen med feste og festeavgift.

 

I denne artikkelen vil vi informere litt om plikter og rettigheter til festeren, slik ordningen er beskrevet i gravplassloven og gravplassforskriften.

Vi skiller mellom enkel grav og gravsted som består av flere graver. En enkel grav betales ikke avgift i de første 25 år, så lenge som fredningstiden varer. I denne perioden betegnes ofte en enkel grav som frigrav.

Ved bruk av gravsted kan inntil to graver festes til en frigrav, og da betales festeavgift. Vanligvis er gravsted tiltenkt ektefeller men det kan også være for barn, søsken mv.

Hvis den døde kremeres, brukes det en urnegrav som har plass for fire urner. En urnegrav regnes som frigrav fra første gravlegging, så kan den festes.

 

Å være fester
En fester har rett til å bestemme hvem som skal gravlegges i graven og til å forsyne graven med gravminne og ellers rå over den, om ikke annet følger av gjeldende bestemmelser. Festeren har plikt til å holde graven i hevd.

Det er viktig at pårørende tenker gjennom hvem som skal være fester til sine nærmeste. Det er bare en person som kan stå som fester. Ved endringer skal det gis skriftlig melding om hvem festet overføres til. Fødsels- og personnummer samt postadresse må oppgis med underskrift. Og vi vil gjerne ha mobilnummer og e-postadresse.

I Vestvågøy kan et feste fornyes inntil 75 år etter siste gravlegging. Det kommer automatisk forespørsel om videre feste ved utløp av hver festeperiode som er 10 år.

Et feste kan forlenges ut over 75 år, men det må da søkes til Vestvågøy kirkelige fellesråd om ny festeperiode.

Når et feste opphører, har festeren anledning til å fjerne gravminner og lignende innretninger fra gravplassen innen rimelig tid.

Når festeren ikke ønsker å fornye festet eller det ikke er anledning til å forlenge festet, faller gravstedet tilbake til gravplassen og graven vil bli slettet. Vi ønsker skriftlig tilbakemelding dersom festet ikke skal fornyes.

 

Gravminnet
Det er anledning for fester til å sette opp et gravminne på graven eller gravstedet. Navn på gravminnet skal være knyttet til de som er gravlagt der. Størrelse er regulert i gravplasslovens forskrift § 23.

Fester er ansvarlig for at gravminnet ikke forfaller, ikke er til sjenanse eller fare for dem som ferdes på gravplassen. Det skal være sikret forskriftsmessig med fundament og stålbolter som forbinder fundament og gravminnet. Det kan bli gitt pålegg om å sette gravminnet i forskriftsmessig stand ved feil og mangler.

For sikring av gravminne, tar fester kontakt med firma som utfører slikt arbeid.

Gravminnet skal være solid og tåle de påkjenninger det utsettes for ved vanlig drift på kirkegårdene. Det skal kunne demonteres og midlertidig flyttes ved behov. Lykter, duer og andre pyntegjenstander kan bare brukes når de er like solide som selve gravminnet.

Nytt gravminne skal godkjennes av fellesrådet. Gravplassbetjeningen skal kontaktes før gravminnet settes opp og anvise plass. Montering av gravminne må skje i den snøfrie delen av året. 

 

Stell av grav og gravsted
Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et blomsterbed i høyde med bakken omkring. Blomsterbedet kan være inntil 60 cm. bredt eller så bredt som gravminnet er. Det kan ikke stikke lenger fram enn 60 cm. målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går ut over blomsterbedet.

Det er anledning til å ramme inn bedet med oppdelt natursteinkant som fluktermed terrenget omkring. Dersom blomsterbedet ikke vedlikeholdes, skal det isås slik at det blir plen på alle sider av gravminnet.

Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander som liggende plater, blomsterurner, lykter mv. i bedet. Løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk.

Planter, kranser og liknende materiale som brukes til pynting av grav og ender som avfall, skal være komposterbart. Avfall skal sorteres slik det er merket på avfallsdunkene på kirkegården.

 

Plantestell mot betaling
Vestvågøy kirkelige fellesråd samarbeider med Vestvågøy ASVO A/S, tlf. 76 05 41 30, www.vvasvo.no  De kan foreta planting på grav mot betaling. Andre tilbydere kan også benyttes.

 

Festeavgifter
Festeavgift for enkel grav.

De første 25 år etter dødsfall er frigrav. Ved videre feste ut over frigravperioden er avgiften 1500 kr for hvert 10.år for enkel grav. For barnegraver er festeavgiften 900 kr

Festeavgiften innkreves forskuddsvis.

 

Festeavgift for gravsted
Ved feste av grav ved siden av frigrav, er festeavgiften 1500 kr pr. festet grav de første 25 år. Det er mulig å feste inntil to graver til en frigrav.

Ved videre feste etter de første 25 år betales avgift for hver av gravene i gravstedet tilsvarende avgift som for enkel grav. Avgiften regnes fra det året den første ble tatt i bruk.

Eksempel :
For to graver i et gravsted som er 25 år gammelt betales det ialt 3000 kr for de neste 10 år.

 

Tilbake