Borg kirkegård


Prestegårdsveien 75,8360 Bøstad

 

Beliggenhet:
Borg kirkegård er den største kirkegården i Borge, sentralt plassert ved Borge kirke. Et gammelt gravfelt på kirkens vestre(nordvest) side, felt 13 er fredet av riksantikvaren. Kirkegården har ett areal på ca. 15.5 da.

Historikk:
Den første kirken kan ha vært bygget i ca. år.1280, men det aller første bevis at Borge var et kirkested med egen prest, har vi i det dokumentet fra 1335 der «Arne,  prest av Borge» var nevnt. Biskop Nannestad var på visitas 21. juli 1750 og skriver bl.a.: «Stenene(takstein) ilde ligge så godt som strødde på        kirkegården. Kirkegården indhegnet med Steengjerde, som dog bør utbedres på nogle Steder. Der er ingen Port.».Sokneprest Skattebøl skriver 21. aug. 1882: «Borge hovedkirke har sandsynligvis altid stået omtrent på samme plass som nu - 1798 nedbæste en langsskibskirke, der  var under opførelse, den skulde stået midt på kirkegården. Da kirken blæste ned 1798, beslutede man at flytte den til et sted sydvest for prestegården oppe i skråningen, nogle hundre alen i nordost for nuværende husmannsplass jordenden. Her ble også anlagt kirkegård oppe i skråningen. To lig skal være nedsatte her. Senere har man formodentlig ombestemt sig, og flyttet den op på den høide hvor den nu står.»

Ved Colbans visitas i 1817 går det frem at kirkegårdmuren trengtes en hel del  reparasjon av denne. Kommunestyret vedtok så 08.10.1858 at hver oppsitter i Borge skulle tilpliktes å oppføre muren, eller betale 1 Spd. til kommunekassen. Arbeidet gikk tregt, så 2. mai 1864 ble det vedtatt å leie fire mann til arbeidet, da det ikke hadde lykkes å få utført pliktarbeidet.

Det skulle «søkes Regress» hos de som ikke hadde «forrettet sitt arbeide». Portene inn til kirkegården skulle også repareres, men utgiften skulle kommunen dekke alene.

I 1862 ble det ansatt ny graver, og han skulle anvise gravstedet. Graveren skulle ha 2 ort 12 skill. for voksen grav og 2 ort for hver barnegrav, men familien hadde anledning til å gjøre dette selv. I 1867 ble dette endret, og graveren fikk fast lønn av kommunen på 12 SPD. årlig. Samtidig ble det forbudt for andre å ta opp graver  for sine avdøde.Samme år ble det valgt en komite på seks medlemmer som skulle undersøke  og overveie enten kirkegården skulle forhøyes med fyll eller anlegges en ny kirkegård. Komiteen foreslo å fylle på halvparten av den gamle kirkegården med 2 alen høyt jordfyll. Grunnen til at man tok halvparten var at spørsmålet om ny kirkegård på Sand var blitt reist. Påfyllingen ble bestemt påbegynt 1871.

(Kilde: Borge og Valberg Bygdebok og Jubileumsskrift, Borge kirke, okt. 73)

Kirkegården ble siste gang utvidet i 2000 med to nye felt. I 2010 ble to felt påfylt og omregulert til gjenbruk. 
Tilbake