Jobb i Den norske kirke


Frist for å søke utdanning er 15. april. Kirken er arbeidsplass for mange yrkesgrupper - kanskje også noe for deg!?

I Den norske kirke har vi mange ulike oppgaver, behov for ulik kompetanse og plass til forskjellige folk!

Selvfølgelig er du kjent med både prest og organist, men i Kirka på Vestvågøy jobber det også elektriker, lærere, omsorgsarbeidere, maskinkjørere m.fl.

All kompetanse er nyttig i menighetsarbeid

Fordi menighetene består for og av mennesker - og alle mennesker har noe å bidra med! Informasjon om jobbmuligheter i kirken er samlet på nettstedet: jobbikirken.no

 

I kirka er det høyt under taket!
- Og hva vil det egentlig si å jobbe som prest eller organist? 
 

Prest
Å være prest er en god blanding av faglig og menneskelig arbeid. Du vil være den som knytter båndet mellom kirkelige handlinger og menneskers hverdag.

"Det som gjør jobben veldig meningfylt er menneskemøtene"

Som prest jobber du ikke alene. De fleste prestene har en menighet som sin arbeidsplass, men kan også jobbe ved sykehus og studiesteder, i forsvaret, fengsel eller frivillige organisasjoner. Prester kan også jobbe utenlands, som misjonsprest eller som sjømannsprest. For å bli prest må du ha en cand.theol-grad. Men det finnes også alternative veier inn i presteyrket.

 

Kirkemusiker/organist
Kirka er en av få arbeidsplasser for fast ansatte musikere i Norge. I kirken kommer musikkglede i mange forskjellige former: formidling av musikk på orgel, piano og andre instrumenter, solist- og korsang, konsert-arrangementer, søndagsgudstjenester og andre kirkelige handlinger.

"Det jeg liker med jobben er å få jobbe både med mennesker og musikk, og det er fantastisk"

For å bli kirkemusiker må du ha en solid musikalsk bakgrunn og ville dele musikkglede- og kunnskap med andre.


Andre yrker
I tillegg har vi oppgaver som gjøres mer i bakgrunnen. Det kan handle om vedlikehold på kirker og andre bygg, drift av maskinpark og gravplassene, reklame og markedsføring, renhold, kundeservice, kontorarbeid, ledelse, planlegging og undervisning til ulike grupper med mere.

 

Kirketjener
En kirketjener har ansvaret for mange forskjellige praktiske forberedelser, slik at gudstjenester og andre seremonier i kirka kan gjennomføres på en høytidelig og fin måte. Visste du at det også finnes en egen kirketjenerskole?!

En god kirketjener er en usynlig kirketjener

 

Diakon: omsorgsarbeider
En diakon jobber tett på mennesker i alle aldre og fra ulike miljøer - en arbeidshverdag full av kontraster.

Som leder av omsorgsarbeidet i menigheten arbeider du hver dag med at alle blir sett og inkludert. Sorggruppe, hverdagsmiddag, treff for eldre, kafetilbud for ungdom og temasamlinger er eksempler på diakonale oppgaver. Det er vanlig å samarbeide med frivillige personer og organisasjoner og kommunale instanser.

På den måten fungerer du som brobygger mellom kirken og lokalsamfunnet.

Det finnes egne diakoni utdanninger, men uansett vil en omsorgsrettet utdanning være relevant, i tillegg til menneskelige egenskaper, og at man ønsker å engasjere seg for å skape et godt fellesskap.

 

Undervisningsstillinger
Menighetens undervisningsarbeid retter seg ofte mot barn og unge. En kateket/menighetspedagog er ansvarlig for trosopplæring, konfirmasjonsundervisning og annet ungdomsarbeid.

Målet er å skape gode møteplasser, relasjoner og et godt fellesskap for unge i kirken.

En menighetspedagog er ofte lærer med fagbakgrunn fra kristendomsfaget. Som barn-/ungdomsarbeider kan man også jobbe med trosopplæringsarbeid.

 

Administrasjon
I det lokale kirkelige fellesråd jobber blant andre daglig leder, kirkeverge, kontorleder, fagkonsulent og kontorsekretær. På et bispedømmekontor og i Kirkerådet, som er kirkas sentrale administrasjon er det også ulike stillinger innen rådgivning, administrasjon og ledelse

Det kan være ulike kontorfaglig/administrativ/økonomiske yrkesveier for å jobbe med de daglig oppgavene på et kirkekontor

Stilling som kirkeverge krever høy kompetanse innen fagområder som ledelse, økonomi, forvalting og administrasjon. Annen relevant kompetanse kan være utdanning innen pedagogikk, teologi, diakoni og praktisk-kirkelige fag. 

Oppgaver er for eksempel saksbehandling, møte med menighetsråd, lede stabsmøter, publikumskontakt og planlegging av kirkelige handlinger.

 

Praktiske oppgaver
Å ta vare på kirkene og gravplassene både innvendig og utvendig, er en sentral oppgave for kirkelig fellesråd. Alt fra vask og renhold, vedlikehold inne og ute, klipp og stell av kirkegårdene til plan og utvikling.

Mange kirkebygg har stor kulturhistorisk verdi, og det kan kreves spesiell kompetanse å ta vare eiendomsmassen. Stillingstitler kan være kirketjener, kirkegårdsarbeider, vaktmester, renholder, driftsleder, fagarbeider, bygg- og anleggssjef, kirkebygg- og gravplasskonsulent med mer.

Kirkegårdsarbeidere har utearbeid det meste av året, og har gjerne yrkesfaglig utdanning som snekker, elektriker, maskinkjører, mekaniker oa..

 

Velkommen til en meningsfylt arbeidsplass!

Tilbake

Del