Digital forhåndsstemmegivning


Ved årets kirkevalg blir det for første gang mulighet med digital forhåndsstemming. Målet er blandt annet å gjøre det enklere å stemme og å øke valgdeltakelsen.

Ved de offentlige valg er det mulig å tidligstemme, altså før den ordinære forhåndsstemmingsperioden som starter 10.august. Mange ungdommer reiser til studiestedene tidligere enn det og det gjør barrieren for å stemme mye høyere selv om det er mulig å møte opp på et kirkekontor i en  annen kommune enn hjemkommunen. Andre grupper som har vanskelig for å møte opp fysisk ved et lokale, kan også få bedre tilgjengelighet ved digital forhåndsstemming. 

Den digitalen tilgjengeligheten kan være en ulempe for noen. Ordinært oppmøte er tilgjeng som det har vært, møte opp på Vestvågøy kirkekontor hverdager kl 10-14.

Tidsrommet som det skal være mulig å stemme digitalt er fra 10.august kl 09.00 ut onsdag den 06.september. Det er den norske kirke sentral som er ansvarlig for å drifte systemet forsvalig. Det vil komme link til hjemmesida til Vestvågøy kirkelige fellesråd, slik at den blir lett tilgjengelig.

Slik går du frem når du skal forhåndsstemme digitalt:

 1. Gå til kirkevalget.no og trykk på «Stem digitalt». Logg inn med BankID eller annen elektronisk id.
 2. Du vil få oversikt over hvilke valg du har stemmerett i. Trykk på det valget du ønsker å avgi stemme i.
 3. Merk av stemmeseddelen til den listen du vil gi din stemme til.
 4. Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen 
  1. Du kan levere stemmeseddelen uten å gjøre endringer. Kandidater som står øverst på listen med uthevet skrift får stemmetillegg. Alle andre  på listen får én stemme hver.
  2. Du kan gi inntil tre kandidater personstemme ved å sette merke ved navnet  til kandidaten. Ved valg til bispedømmeråd kan du gi din stemme til inntil tre kandidater fra andre lister.
  3. Ved valg til menighetsråd med én liste kan du skrive opp inntil tre valgbare personer i soknet.  
 5. Se over stemmeseddelen før du sender bekrefter stemmen.
 6. Gjenta prosedyren for å stemme i andre valg du har stemmerett i.
 7. Dersom du ønsker kan du sjekke at stemmen er registrert riktig med verifikasjonskode og egen verifikasjonsapp.


Her er prinsippene som ligger til grunn for digital stemmegivning. De er hentet fra egen forskrift.

§ 4.Prinsipper
Følgende prinsipper legges til grunn:
a.    Internettstemmegivning er et supplement til stemmegivning med stemmesedler av papir.
b.    Velger som har avgitt elektronisk stemme skal kunne stemme flere ganger, likevel slik at det kun er én stemme som godkjennes, jf. § 8.
c.    Det skal brukes en identifiserings- og autentiseringsløsning for pålogging til det digitale valgsystemet på minimum sikkerhetsnivå 4.
d.    Velger skal etter endt stemmegivning kunne få bekreftelse på at stemmen er avgitt korrekt.
e.    Utenforstående og valgmyndighetene skal ikke ha mulighet til å få kunnskap om hva den enkelte velger har stemt.
f.    Det skal ikke være mulig for utenforstående, systemet og valgmyndighetene å endre en velgers stemmegivning uten at dette kan oppdages.
g.    I det digitale valgsystemet skal valglistene presenteres for velgerne i alfabetisk rekkefølge.
h.    Informasjon om krav til løsningen og hvordan det digitale valgsystemet virker skal gjøres offentlig kjent.

VELKOMMEN til å stemme ved kirkevalget, om det er digitalt eller ved fremmøte!

Tilbake