Høring - endringer i "Forskrift om gravplassvedtektene i Vestvågøy kommune, Nordland"


Vestvågøy kirkelige fellesråd har vedtatt å endre "Forskrift om gravplasser i Vestvågøy kommune, Nordland". Før de kan endelig godkjennes av Statsforvalteren skal det gjennomføres en høring.

Gravplassforskriftene regulerer lokale rettigheter for innbyggerne i Vestvågøy kommune, ut over det som reguleres av Gravplassloven og gravplassforskriften. Det er derfor viktig at alle innbyggere i en kommune kan komme med innspill. Har du nærmere spørsmål, så kan du ta kontakt på tlf. 76 05 67 30 hver dag kl10-14.

Innspill sendes til Vestvågøy kirkelige fellesråd, Tamyra 24, 8370 Leknes eller på e-post.

 

"Forskrift om gravplassvedtekter i Vestvågøy kommune, Nordland"

Gitt i medhold av lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassloven) § 21, § 8 og § 14, og forskrift om lov om gravplasser, kremasjon og gravferd av 10.januar 1997 nr. 16 (gravplassforskriften) § 15a.

Vedtatt av Vestvågøy kirkelige fellesråd 23.09.21. Godkjent av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark ……. (dato) Vedtektene trer i kraft fra ….. dato.

§ 1 Forvaltning
Gravplassene i Vestvågøy kommune er underlagt Vestvågøy kirkelig fellesråds administrasjons- og myndighetsområde.

§ 2. Definisjoner

 • Gravplassmyndighet: Vestvågøy kirkelige fellesråd under utøvelse av sitt forvaltningsansvar for gravplassene i Vestvågøy kommune, jf. gravplassloven med forskrifter.
 • Fri grav: Grav som gravplassmyndigheten har tildelt en avdød person fra kommunen som det ikke betales festeavgift for i fredningstiden.
 • Festet grav: Grav som det er inngått eller fornyet festeavtale for, jf. gravplassforskriften § 14
 • Festet gravsted: Flere kistegraver som er festet sammen.
 • Ordinær urnegrav: Grav til askeurne med plass til fire urner, jf. gravplassforskriften § 14.
 • Urnegrav i minnelund: Grav til askeurne i minnelund med plass til én urne.
 • Kistegrav: Grav som ivaretar forskriftens krav til størrelse for gravlegging av kister. I en kistegrav kan det også gravlegges urner.
 • Fredningstid: Tidsrom fra siste gravlegging til graven tidligst kan tas i bruk igjen til ny gravlegging.
 • Festetid: Tiden det er avtalt å feste en grav for.
 • Ansvarlig for grav: Den som er ansvarlig for en fri grav.
 • Fester: Den som står som part i en festeavtale.
 • Navnet minnelund: Gravfelt med felles minnesmerke med navn og data på de som er gravlagt der.

§ 3. Ferdsel på gravplassene
Besøkende skal så vidt mulig ferdes gående, jf. gravplassforskriften § 9. Gravplassmyndigheten kan etter søknad gi kjøretillatelse ved dokumentert sykdom/ forflytningshemming. All kjøring skal skje ekstra hensynsfullt. Hund skal holdes i kort bånd og eier skal sørge for at den opptrer slik at ikke pårørende kan reagere på atferd.

§ 4. Tilhørighet til gravplass
Avdøde personer som bor i kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av gravplassene i kommunen. De har rett til fri grav såfremt graven blir tilvist. Det samme gjelder for avdøde personer som har vært folkeregistrert i kommunen siste 3 år før dødsfall.

Avdøde personer fra andre kommuner kan gravlegges i kommunen mot at kostandene ved gravferden og avgift som ved feste av grav betales.

§ 5. Fredningstid og festetid.
Fredningstid for alle graver er 25 år. Gravplassmyndigheten kan vedta lengre fredningstid for enkelte graver. Frigravperioden er lik fredningstiden. Festeperiode ut over frigravsperioden er 10 år. Festeperioden ved siden av fri grav i felles gravsted, er satt lik fredningstiden. Festetid er til vanlig 75 år etter siste gravlegging.

§ 6. Feste av grav
Når kistegrav skal tas i bruk, er det anledning til å feste en grav ved siden av en frigrav, og en ekstra grav i tillegg, når behovet tilsier det. Disse gravene utgjør da ett gravsted med felles feste. Ved feste av grav ved siden av den kistegraven som tas i bruk, er festetiden tilsvarende fredningstiden.

Ved nedsettelse av urne i urnegrav, kan det ikke festes grav ved siden av.

Når fredningstiden eller en festeperiode er ute kan gravstedet festes for nye 10 år. Når det er gått 75 år etter siste gravlegging kan ikke feste automatisk fornyes uten samtykke fra kirkelig fellesråd. Ved utløp av festetiden sendes krav om festeavgift for ny festeperiode sammen med informasjon om opphør. Ved ubetalt feste opphører avtalen og gravstedet faller tilbake til gravplassen, tidligst 6 måneder etter forfall. Festeavgiften blir regulert gjennom "regulativ for avgifter på gravplasser i Vestvågøy".

Ingen kan gravlegges i festet grav/gravsted uten festerens samtykke. Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av grav ikke kan innhentes, kan gravplassmyndigheten ta avgjørelse om gravlegging.

Fester plikter å oppgi fødsels- og personnummer og å melde fra om adresseforandring.

§ 7. Grav og gravminne
Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver og gravutstyr midlertidig flyttes. Fra kranser og blomster som er gitt til båren, settes to-tre ved enden av graven og resten legges på båren i graven. Gravplassmyndigheten sørger for istandsetting igjen og vil dertil besørge graven planert og tilsådd med gress etter gravlegging.

Montering av gravminne må skje på den snøfrie delen av året. Det kan først skje etter at gravplassmyndigheten har godkjent gravminnet og merket stedet der det skal stå.

Ved sikring av gravminner bør det benyttes 16 mm tykke, rustfrie massive bolter ved festing av gravminnet i fundament. Ved bruk av mindre dimensjon kan Vestvågøy kirkelige fellesråd belaste fester dersom gravminnet må rettes opp som følge av værbelastning. For sikring ellers følges krav i forskrifter til gravplassloven.

På nytt festet gravsted plasseres gravminnet i bakkant av den graven som er tatt i bruk og blir stående der for godt, eller det kan sentreres på gravsteder nå gravene er tatt i bruk.

§ 8. Plantefelt
Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Plantefeltet kan være 60 cm eller så bredt som gravminnet er. Det kan ikke stikke lengre fram enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet. Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det i utgangspunktet være gressbakke på alle sider av gravminnet.

Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander som blomsterurner, lykter m.v. i plantefeltet. Det er anledning til å tenne stearinlys og oljelampe på graven så lenge dette er innenfor gjeldende regler om brannvern. Ved bruk av ledlys, skal det være hvitt/gult lys og ikke blinkende eller på andre måter være til sjenanse. Stearinlys, oljelamper og andre løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk.

Det er anledning til å ramme inn plantefelt med delt steinkant eller bedplate som flukter med terrenget omkring. Bedplate og fundament for gravminne skal ikke henge sammen. Bedplate kan erstattes med heldekkende plate. Da utgår mulighet for blomsterbed. Det er ikke anledning til å ramme inn graven med hekk eller døde materialer.

§ 9. Plantemateriale
Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet være kompostérbart. Plantemateriale, stein, glass og annet avfall skal legges i avfallsdunker og sorteres slik det er merket.

§ 10. Stell av graver
Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett og plikt til å stelle plantefelt ved graven vedkommende har ansvar for. Plantefelt som ikke beplantes eller stelles skal tilsåes av den ansvarlige eller bli tilsådd av gravplassmyndigheten.

Ansvarlig for grav eller fester plikter å holde gravminnet sikret og i forsvarlig stand. Ettersyn av gravminne og plantestell er festers ansvar, selv om det utføres av andre.

Redskaper som hører til på gravplassen, skal settes på plass etter bruk.

§ 11. Navnet minnelund
Ved gravlegging i navnet minnelund påføres navn og data til avdøde på en navneplate på felles minnesmerke. Graver i navnet minnelund kan festes etter fredningstidens utløp på lik linje med andre graver på gravplassen.

I navnet minnelund med urnegraver kan det festes en grav ved siden av. Ved feste av grav ved siden av betales det festeavgift fra det tidspunkt den første graven tas i bruk. Ved feste av grav ved siden av i navnet minnelund, vil ikke nødvendigvis gravene komme ved siden av hverandre, men navneplatene.

Avgift for bruk av navnet minnelund betales fra det tidspunktet graven tas i bruk. Gravplassmyndigheten har ansvar for felles beplantning og stell i minnelunden. Det er ikke anledning til å opparbeide eget plantefelt for grav i minnelund. Det kan legges ned blomster og tennes gravlys, så lenge dette er innenfor gjeldende regler om brannvern, på sted anvist av gravplassmyndigheten.

§ 12. Næringsvirksomhet
Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra Vestvågøy kirkelige fellesråd. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder. Virksomheter med tillatelse blir bekjentgjort på www.vestvagoy.kirken.no/gravplass.         

Slik virksomhet kan bare omfatte montering, sikring og vedlikehold av gravminner og beplantning og stell av graver.

§ 13. Arbeid på gravplassene
Anleggs- og vedlikeholdsarbeid skal skje hverdager i arbeidstiden kl. 07.00-20.00 og må ikke utføres på søndager, helligdager eller offentlige høytidsdager. Intet arbeid på gravplassen må være til sjenanse for seremonier eller rituelle handlinger på gravplass. Næringsdrivende kan kun kjøre på gravplassen i den grad det er nødvendig for å utføre arbeidet. Slik kjøring skal skje ekstra hensynsfullt.

§ 14. Bevaring
Arbeid knyttet til bevaring av gravminner, utstyr eller områder av gravplassen skal nedfelles i egne retningslinjer eller verneplaner som skal behandles av Vestvågøy kirkelige fellesråd. Det skal skje i tråd med gravplasslovens § 27 og rundskriv Q-06/2020 - Forvaltning av kirken, gravplass og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø.

§ 15. Dispensasjon fra vedtektene
Gravplassmyndigheten kan i særlige tilfeller og innenfor rammen av gravplasslov og gjeldende forskrifter fravike §§ 6,7,8 og 14 i vedtektene. Prinsippsaker skal alltid behandles i Vestvågøy kirkelige fellesråd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake