Styret i Vestvågøy kirkelige fellesråd 2019-2023


Etter høstens valg har vi nå fått på plass et nytt styre i Vestvågøy kirkelige fellesråd. De skal blant annet utarbeide visjon og planverk for drift av fellesrådet den neste perioden.

Fellesrådet er en felles administrativ enhet for alle sokn innen kommunen, og hvert menighetsråd har en representant til fellesrådet. 

 

Vestvågøy kirkelige fellesråd 2019-2023 har følgende sammensetning:

Marit Martinsen (Buksnes), leder

Tove Elise Kristoffersen Fossen (vara, Buksnes)

Gry Åland (Borge), nestleder

Bjørg Wolden (vara, Borge)

Atle Vikjord (Valberg)

Helge Vikjord (vara, Valberg)

Terje Wiik (Hol)

Asbjørn Sjølie (vara, Hol)

Randi Hennie Nilsen (Stamsund)

Øyvind Østeig (vara, Stamsund)

Frode Wigum (Biskopens representant)

Kristine Sandmæl (vara, Biskopens representant)

Tone May Nordstrand (kommunens representant)

Anita Ellingsen (vara, kommunens representant)

Svein Hansen (vara II, kommunens representant)

 

 

Fellesrådets ansvar reguleres i Lov om den norske kirke (Kirkeloven) § 14:

"Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.

Kirkelig fellesråd er ansvarlig for:

a)

bygging, drift og vedlikehold av kirker,

b)

anlegg, drift og forvaltning av gravplasser,

c)

opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett,

d)

anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor,

e)

administrativ hjelp for prosten når staten yter tilskudd til det,

f)

– – –

g)

anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring.

Kirkelig fellesråd foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som lønnes over fellesrådets budsjett. Før tilsetting og fastsetting av instruks skal vedkommende menighetsråd gis anledning til å uttale seg. Kirkelig fellesråd kan bemyndige menighetsråd til å utøve tilsettingmyndighet og andre arbeidsgiverfunksjoner for stilling hvor dette ellers ville ligge til fellesrådet. Kirkelig fellesråd kan også tildele utvalg som nevnt i § 35 første ledd myndighet til å foreta tilsetting og treffe avgjørelser i saker som gjelder forholdet mellom soknene eller soknet som arbeidsgiver og de tilsatte.

Kirkelig fellesråd forvalter inntekter og formue knyttet til kirke og kirkefond, midler som utredes av kommunen eller staten og midler menighetsråd stiller til fellesrådets disposisjon for å løse oppgaver i soknene. Regler om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon gis av departementet.

Kirkelig fellesråd utfører for øvrig de oppgaver som etter avtale blir overlatt det av det enkelte menighetsråd."

Tilbake

Del