Vestvågøy kirkelige fellesråd


Denne siden er under utarbeidelse

 

 

Fellesrådet er en felles administrativ enhet for alle sokn innen kommunen, og hvert menighetsråd har en representant til fellesrådet. 

Fellesrådets ansvar reguleres i Lov om den norske kirke (Kirkeloven) § 14:

"Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.

Kirkelig fellesråd er ansvarlig for:

a)

bygging, drift og vedlikehold av kirker,

b)

anlegg, drift og forvaltning av gravplasser,

c)

opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett,

d)

anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor,

e)

administrativ hjelp for prosten når staten yter tilskudd til det,

f)

– – –

g)

anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring.

Kirkelig fellesråd foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som lønnes over fellesrådets budsjett. Før tilsetting og fastsetting av instruks skal vedkommende menighetsråd gis anledning til å uttale seg. Kirkelig fellesråd kan bemyndige menighetsråd til å utøve tilsettingmyndighet og andre arbeidsgiverfunksjoner for stilling hvor dette ellers ville ligge til fellesrådet. Kirkelig fellesråd kan også tildele utvalg som nevnt i § 35 første ledd myndighet til å foreta tilsetting og treffe avgjørelser i saker som gjelder forholdet mellom soknene eller soknet som arbeidsgiver og de tilsatte.

Kirkelig fellesråd forvalter inntekter og formue knyttet til kirke og kirkefond, midler som utredes av kommunen eller staten og midler menighetsråd stiller til fellesrådets disposisjon for å løse oppgaver i soknene. Regler om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon gis av departementet.

Kirkelig fellesråd utfører for øvrig de oppgaver som etter avtale blir overlatt det av det enkelte menighetsråd."

Tilbake