Regler for bruk og leie av kirkene


Regler for bruk av kirkene er fastsatt av Kirkemøtet, og gjelder alle kirker i Norge. Det inkluderer hvem som kan avgjøre hvilke avgifter som gjelder.

Hvem som kan bruke den enkelte kirke avgjøres av det lokale menighetsrådet. I noen tilfeller er dette delegert til kantor/organist, til musikkutvalg, til kontorfullmektig eller andre. Uansett er det menighetsrådet som er ansvarlig for at kirken blir lånt/leid ut til formål som er tjenlige i henhold til de nasjonale reglene og for lokalmenigheten. Ta kontakt med det Vestvågøy kirkekontor 76 05 67 30 for nærmere informasjon om å få leie en av kirkene.

Avgifter for leie av kirkene er fastsatt av Vestvågøy kirkelige fellesråd. Leieinntektene går direkte til fellesrådet, til dekning av utgifter til strøm, kirketjener, vask, vedlikehold ol. Leie kan tas i forbindelse med konserter og kulturelle arrangement, og utleie til andre. 
For spesielle avtaler, må det søkes Vestvågøy kirkelige fellesråd.

Disse reglementene ligger videre under:

 REGLER FOR BRUK AV KIRKENE - vedtatt av Kirkemøtet 2015

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1. Formål 
Kirken er vigslet til bruk for gudstjenester og kirkelige handlinger og skal gjennom sin bruk tjene til Guds ære og menighetens oppbyggelse.

Gjennom forkynnelse av Guds ord, forvaltning av sakramentene og annen kirkelig virksomhet, er kirken det sentrale samlingssted for menighetens gudstjenestelige og religiøse liv.

Formålet er å gi regler for hva kirkene kan brukes til, hvem som kan bruke kirken og hvem som har beslutningsmyndighet til å låne ut kirken.

§ 2. Virkeområde
Reglene gjelder for all bruk av kirkerommet, jf. § 3 bokstav b), når ikke annet er bestemt for forordnede gudstjenester og kirkelige handlinger i tjenesteordning for menighetsprest, prost eller biskop eller i særskilt unntak fra disse regler eller med hjemmel i disse regler. Bruk av kirken til gudstjenester og kirkelige handlinger går foran annen bruk etter §§ 5, 7 og 12.

Så langt de passer får reglene også anvendelse på bruk av andre rom i kirken, jf. § 3 bokstav c), og bruk av andre kirker, kapeller, kirkelokaler, forsamlingslokaler og interimskirker, jf. § 3 bokstav d). Nærmere regler om dette fastsettes av menighetsrådet.

Der kirkerommet og tilstøtende rom kan slås sammen til et storrom, gjelder disse reglene når kirkerommet utvides med tilstøtende rom.

§ 3. Definisjoner 
I dette regelverket betyr:
a. Kirke: Kirke eller kapell som er godkjent av Kongen eller departementet, eller som er kirke fra gammelt av, jf. kirkeloven §  17.
b. Kirkerommet: Den delen av kirkebygningen som utgjør selve kirkerommet med alter, korparti, hovedskip samt eventuelt sideskip og galleri.
c. Andre rom i kirken: Rom som faller utenfor kirkerommet.
d. Andre kirker, kapeller, kirkelokaler, forsamlingslokaler og interimskirker: Bygg som er godkjent og innviet til permanent eller midlertidig kirkelig bruk.
e. Prest: Fast utnevnt eller tilsatt menighetsprest (sokneprest, kapellan eller prost i tjeneste som menighetsprest) samt vikarer for slike prester.

§ 4. Generelle bestemmelser 
Kirkens formål er bestemmende for avgjørelser om bruk av kirken, jf. § 1.
Bruken av kirken er underlagt biskopens tilsynsmyndighet.
Kirken med tilbehør skal behandles forsvarlig og med respekt.
Kirken må ikke brukes til politisk møte eller virksomhet.
Kirken må ikke brukes til kommersielle formål.
Kirkerommet kan ikke brukes av ikke-kristne tros- og livssynssamfunn tilutøvelse av deres tro eller religion.

Kapittel 2. Menighetsrådets bruk av kirken

§ 5. Bruksformål
Menighetsrådet kan bruke menighetens kirke til
a) gudstjenester,
b) oppbyggelige møter,
c) trosopplæring, diakoni og kirkemusikk,
d) stillhet, lystenning og bønn,
e) kirkelige konserter og
f) andre kirkelige og kulturelle arrangementer som faller inn under formålet i §1 og som ikke strider mot § 4 tredje til sjette ledd.

Til slike arrangementer som nevnt i første ledd, kan menighetsrådet invitere til å medvirke også personer som ikke er medlem av Den norske kirke.

Menighetsrådet kan plassere midlertidige installasjoner i kirkerommet i forbindelse med arrangementer nevnt i § 5 første ledd.

Menighetsrådet kan bruke kirken til avholdelse av egne møter, menighetsmøter og kirkevalg.

§ 6. Klage
Menighetsrådets avgjørelse etter § 5 kan påklages til biskopen. Biskopens avgjørelse av klagen kan ikke påklages. Klageberettiget er ethvert medlem av menighetsrådet, samt kirkelig ansatte som har soknet som tjenestested (særskilt arbeidsområde).

Klagefristen er tre uker. Fristen løper fra det tidspunktet den klageberettigede har fått eller burde ha skaffet seg kjennskap til avgjørelsen.  Klagen har ikke oppsettende virkning med mindre dette blir bestemt avmenighetsrådet eller biskopen. For øvrig gjelder reglene om klage i forvaltningsloven kapittel VI.

Kapittel 3. Menighetsrådets utlån av kirken

§ 7. Utlån til medlemmer av Den norske kirke
Til medlemmer av Den norske kirke kan menighetsrådet låne ut kirken til
a) gudstjenester,
b) oppbyggelige møter,
c) trosopplæring, diakoni og kirkemusikk,
d) stillhet, lystenning og bønn,
e) kirkelige konserter og
f) andre kirkelige og kulturelle arrangementer som faller inn under formålet i § 1 og som ikke strider mot § 4 tredje til sjette ledd.

§ 8. Utlån til andre enn medlemmer av Den norske kirke
Menighetsrådet kan låne ut kirken til medlemmer av andre kristne trossamfunn enn Den norske kirke til formål som nevnt i § 7 samt til dåp, vigsel og gravferd som ikke skal forrettes av ordinert prest i Den norske kirke, men av pastor eller prest fra et annet kristent trossamfunn.

§ 9. Saksbehandling
Menighetsrådets avgjørelser etter §§ 7 og 8 anses som enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. Saksbehandlingen skal skje i samsvar med forvaltningsloven kapittel IV og V.

§ 10. Klage og omgjøring
Menighetsrådets vedtak etter §§ 7 og 8 kan påklages til biskopen. Biskopens avgjørelse av klagen kan ikke påklages.

Klageberettiget er, foruten de som har søkt om å få låne kirken, ethvert medlem av menighetsrådet samt andre med rettslig klageinteresse.

Klagefristen er tre uker. Fristen løper fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet frem til den klageberettigede eller han på annen måte har fått eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket. For øvrig gjelder reglene om klage og omgjøring i forvaltningsloven kapittel VI.

§ 11. Betaling for bruk av kirken
Innenfor de rammer som er satt i kirkeloven § 20 første og annet ledd, kan kirkelig fellesråd kreve betaling for bruk av kirken etter nærmere regler godkjent av bispedømmerådet.

Kapittel 4. Prestens bruk av kirken

§ 12. Menighetsprestens bruk av kirken
I tillegg til forordnede gudstjenester og kirkelige handlinger kan presten bruke kirkene i de sokn som presten har som tjenestested (særskilt arbeidsområde) til ekstraordinære gudstjenester, foredrag og andre arrangementer som fremmer menighetens oppbyggelse.

Er det flere fast tilsatte prester i vedkommende menighet, skal de samarbeide om bruksfordelingen. Blir de ikke enige, avgjør biskopen spørsmålet. Menighetsrådet skal uttale seg på forhånd.

Den presten som bruker kirken i medhold av første ledd, kan invitere til å medvirke også personer som ikke er medlem av Den norske kirke, men presten kan ikke låne ut kirken til disse.

§ 13. Tilsyn
Menighetsrådet kan bringe prestens disposisjoner etter § 12 inn for biskopen, jf. § 4 annet ledd.

§ 14. Biskopens bruk av kirken
Biskopen kan selv eller ved annen prest forrette gudstjenester og bruke kirkene i sitt bispedømme på samme måte som menighetsprestene. I slike tilfelle har biskopen fortrinnsrett til bruk av kirken.

Kapittel 5. Forholdet mellom menighetsråd og prest

§ 15. Samarbeid og gjensidig informasjon
Menighetsråd og prest skal samarbeide om bruk av kirken slik at denne best mulig tjener til Guds ære og menighetens oppbyggelse.

Menighetsråd og prest skal på forhånd gi hverandre informasjon om den planlagte bruken av kirken. Informasjonen skal så vidt mulig gis i så god tid at mottaker får mulighet til å innrette seg eller eventuelt komme med innsigelser.

Presten har fortrinnsrett til bruk av kirken til gudstjenester, vigsler og begravelser.

Dersom det oppstår tvil om forholdet mellom henholdsvis prestens bruk og menighetsrådets bruk eller utlån av kirken, avgjør biskopen spørsmålet.

Kapittel 6. Andre generelle regler

§ 16. Generelle plikter for bruker av kirken
Den som bruker kirken, skal sørge for at alt går sømmelig for seg og at kirken med tilbehør behandles forsvarlig og med respekt.

§ 17. Adgang til kirken
Enhver har adgang til de arrangementer som holdes i kirken. En person kan bare bortvises dersom han forstyrrer arrangementet eller krenker kirkens verdighet.

Ved bruk av kirken til vigsler og begravelser kan presten utfra sitt pastorale skjønn i særlige tilfeller bestemme at handlingen skal foregå for lukkede dører.

§ 18. Inngangspenger
Det kan ikke tas betaling for adgang til kirken bortsett fra ved kirkekonserter og andre kulturelle arrangementer hvor kirkelig fellesråd i henhold til § 11 har samtykket i at det tas betaling for bruk av kirken.

Innkreving av inngangspenger bør ikke skje i selve kirkerommet.

Kapittel 7. Ikrafttredelse og oppheving av eldre bestemmelser

§ 19. Ikrafttredelse
Disse reglene trer i kraft straks.

§ 20. Opphevelse av eldre bestemmelser
Med virkning fra ikrafttredelsen, jf. § 19, oppheves de tidligere gjeldende Regler om bruk av kirken av 15. november 1991 med senere endringer.

§ 21. Mindre endringer
Kirkemøtet gir Kirkerådet myndighet til å foreta mindre endringer i reglene.null

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________******************************************************************************************************************** 

AVGIFTER FOR BRUK AV KIRKENE PÅ VESTVÅGØY 

Med hjemmel i kirkelovens § 20, har Vestvågøy kirkelige fellesråd vedtatt siste regulering i sak 27/16 i møte 21.10. 2016, avgifter for bruk av kirkene. Sør-Hålogaland bispedømmeråd har godkjent vedtaket den 28.10. 2016.

§ 1. Fri bruk
Ved bruk av kirkene til kirkelige handlinger etter Den norske kirkes liturgi, utført for innbyggere i Vestvågøy kommune som er medlemmer i Den norske kirke, kreves det ikke avgift.

§ 2. Avgiftsbelagt
Bruk av kirkene til kirkelige handlinger utført for innbyggere fra andre kommuner eller innbyggere som ikke er medlemmer av Den norske kirke, er avgiftsbelagt. Det samme er utleie til andre trossamfunn med samme formål. Avgiftene er som følger:

      Begravelser: kr. 3.000,-
      Begravelse uten organist: kr. 2.000,-
      Vielser: kr. 3.000,-
      Vielser uten organist: kr. 2.000,-

Ved særlig tilknytning til Vestvågøy, kan det søkes om fritak inntil tre år etter dato for utflytting.

§ 3. Konserter ol.
Leie av kirkene til konserter koster 1000,- kr. Dersom det tas inngangsbilletter, kreves det i tillegg 10 % av billettinntektene.

Ved øving knyttet til konserter utenom konsertdagen, er satsen 400,- kr for inntil 3 timer og i tillegg 60,- kr/time ut over 3 timer.

Menighetsrådene har mulighet til å gi kor, korps mv. med tilknytning til det lokale sang- og musikkliv, fri bruk av kirken. Forutsetningen for dette er at koret, korpset deltar i menighetens arrangement ved skriftlig avtale eller vedtak.

Konserter der menigheten er arrangør og økonomisk ansvarlig, er ikke avgiftsbelagt.

§ 4. Andre formål
I kirker som leies ut til privat bruk eller liknende, er avgiften 1000,- kr per dag/gang

 Avgjørelse knyttet til bruk av kirken følger "Regler for bruk av kirken", fastsatt av Kirkemøtet.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
********************************************************************************************************************

AVGIFTER FOR BRUK AV KIRKENE PÅ VESTVÅGØY TIL CD-INNSPILLING

Det vil være det lokale menighetsrådet eller den de gir fullmakt, evt. i samråd med prest, organist og kirkeverge, som bestemmer om den enkelte aktør skal få lov å bruke kirken til dette formålet.

For CD-innspilling, inkludert 2 dagers bruk av kirken, gjelder følgende satser:

1)      For ideelle organisasjoner og lag: 1500,- kroner
2)      For profesjonelle musikere med tilknytning til Vestvågøy: 2500,- kroner
3)      For profesjonelle musikere uten tilknytning til Vestvågøy: 3500,- kroner

I hvert av tilfellene skal menigheten i tillegg få 5 eksemplarer av det ferdige CD-produktet som de kan bruke til internt bruk eller som gaver i ulike sammenhenger.

Dersom kirken skal brukes mer enn 2 dager, vil det koste 500,- kroner per overskytende dag.

Innbetales til                                                                     

Vestvågøy kirkelige fellesråd
Tamyra 24
8370 Leknes
Org.nr: 977 000 734 

Bankkonto: 4760.18.58440

Avgiftsbeløp vedtatt Vestvågøy kirkelige fellesråd, 24.sept. 2010, sak 26/2010