Meny Borge

Konfirmasjonsbilder
Inne i Borge kirke
Om kirkene
Borge menighetsråd
Gamle bilder
Borge kirkes barnekor

Facebook
 
 

 

Bryllup

Begravelse 

Du er her: Menighet > Borge menighet > Meny Borge > Om kirkene


Om Borge kirke og Knutstad kapell

 

BORGE KIRKE
Borge har vært kirkested siden tidlig middelalder. Kanskje ble den første kirken reist allerede i forbindelse med overgangen til kristendommen omkring år 1000 e.kr. Det har stått mange kirker på stedet, men de fleste har hatt kort levetid. Den forrige kirken som stod på Borg ble innviet i 1898 og brant ned til grunnen under en vinterstorm i februar 1983.

Borge kirkeDen nye kirken ble innviet i 1987, og er et av de yngste kirkebygg i bispedømmet. Bygget ble tegnet av den lokale arkitekten Knut Gjernes og er utført i plass‑støpt betong, med takkonstruksjon i limtre. Med sin oppadstrebende karakter, står bygget i relasjon til de omkransede fjelltopper. Kirkerommet er utformet etter vifteformprinsippet.

Kirken er bygget som en arbeidskirke med rom for forskjellige aktiviteter. Blant annet kan nevnes at dåpssakristiet er innredet for å fungere som peisestue. I underetasjen er tilfluktsrommene innredet og gir plass til tre aktivitetsrom for barn og ungdom. Kirkesalen kan deles med en godt lydisolert seksjonsvegg, slik at man far en romslig menighetssal. I tilknytning til menighetssalen er det et moderne og velutstyrt kjøkken.

I underetasjen ble det i 1988 innrettet en moderne kontorfløy, der sokneprest, kontorfullmektig, organist, diakon og graver har sine kontorer. Kirken har tilfredsstillende sanitær‑ og ventilasjonsanlegg. Oppvarmingen er elektrisk (gulvvarme i kirke/menighetssal og vestibyle), panelovner i øvrige rom. Det er lagt vekt på at kirken skal være tilgjengelig for funksjonshemmede.

Orgelet
Orglet i Borge kirkeUnder planleggingen av kirkerommet ble det laget en egen nisje for orgelet. 11989 ble det nye orgelet montert i kirkerommet, og innviet til bruk. Instrumentets plassering er sentralt i rommet. Fasaden på orgelet ble utformet i samarbeidd mellom kirkens arkitekt og orgelbyggeren og har kirkebyggets oppadstrebende karakter. Orgelet er bygget og levert av orgelfirmaene Ryde og Berg Orgelbyggeri, og inneholder 18 stemmer. Instrumentet har meget høy standard og sammen med kirkerommets gode akustikk trekker det til seg musikere som holder konserter i kirken.

Lysglobus
Borge menighetsråd har brukt mye ressurser på å legge forholdene til rette for turister, som ønsker å besøke kirken. I sommersesongen 1995 hadde menighetsrådet ansatt en prosjektleder som hadde som oppgave å utvikle forholdene for turistene. I den forbindelse ble det kjøpt inn lysglobus til kirkerommet. Siden den gangen har bruken av lysgloben økt betraktelig, og i dag benyttes den i forbindelse med en rekke gudstjenester og kirkelige handlinger.


Borge kirke er vakkert utsmykket og vi vil nevne følgende:

Altertavlen
Altertavlen

 

Altertavlen er laget av den kjente tekstilkunstneren Else Marie Jakobsen. Altertavlen i Borge kirke er hennes attende altertavle i Norge og den har 2100 tråder. Teppets motiv er den oppstandne Kristus, med en hånd som peker oppover og en som bryter rett ut av teppet. Den oppstandne Kristus svever på en bakgrunn av nordlys. Nordlyset som er klarest og sterkest når mørket dominerer bakgrunnen, er tenkt som symbol på den kraften Herren sendte oss; Den Hellige Ånd, og den representerer også håpet i den nordnorske mørketiden. Dette er en av de fa altertavlene der nordlyset er brukt som religiøst symbol.

 

 

 

 

 

Glassmaleriet

Glassmaleriet er komponert av Veslemøy Nystedt Stoltenberg. Utføringen av arbeidet skjedde ved hjelp av Norsk Kunstglass. Glassmaleriets tema er "Lovsang". Glassmaleriet ble sponset av Lofoten sparebank (Borge sparebank før 2002). Glassmaleriet og altertavlen ble montert i 1989.

Kirkeskipet
Kirkerommets kirkeskip ble gitt som gave til menigheten i 1988. Båten heter "Gurine af Rystad og er ei jekt med seil. Den ble laget av landliggende fiskere under en uværsperiode i fiskeværet Kalvær ca 1890.

"Den barmhjertige samaritan"
"Den barmhjertige samaritan" er trerelieff i fura laget av kunstneren Sivert Donali. Donali har blant annet laget flere av steinskulpturene på Nidarosdomen vestfront. Plasseringen i kirkens vestibyle, byggets "trafikknutepunkt", gjør dette arbeidet til en programerklæring over det som skjer i kirkebygget: "Forkynnelse med lovsang og tilbedelse, og diakonalt omsorgsarbeid for unge og eldre."

Bronseskulpturen i dåpssakristiet
I kirkens dåpssakristi står bronseskulpturen "I guds hender" av skulptøren Kirsten Kokkin. Skulpturen viser barnet som i dåpen hviler i Guds hender. Babyen er formet i naturlig størrelse. Figuren er støpt i bronse, og arbeidet er utført i New York.

Minnetavler
I forbindelse med 50‑års jubileet for freden etter 2 verdenskrig, ble det i mai 1995 montert to nye minneplater i og utenfor Borge kirke. Den ene er til minne om de 600 russiske krigsfangene som var i fangeleirer på Vestvågøy under krigen. Denne platen trenger oppussing, da bokstavene er i ferd med å miste malingen. Det har imidlertid ikke lyktes menighetsrådet å få penger av kommunen til dette arbeidet. Den andre nye tavlen er en tileggstavle til den allerede eksisterende tavlen i kirkes vestibyle, reist til minne om sjøfolk fra Borge som mistet sitt liv på havet i løpet av krigen

Nye messehagler
Siden forrige bispevisitas er det kjøpt inn to nye messehagler til Borge kirke. Begge er laget av den Nordnorske tekstilkunstneren Greta Paulsen fra Andøya. I forbindelse med 10‑års jubileet for kirke i 1997 ble det skaffet en kvit messehagel og i forbindelse med årets bispevisitasen har menighetsrådet gått til anskaffelse av en lilla. Dermed er Borge kirke utstyrt med messehagler i alle kirkeåret farger.

KNUTSTAD KAPELL

Knutstad kapellKnutstad kapell ble først bygget som bedehus i 1915. Huset ble innviet som kapell i 1944 av prosten i Lofoten. Midt på 50‑tallet ble det foretatt en omfattende restaurering av bygget, og Knutstad kapell ble gjeninnviet som kapell av biskop Krohn‑Hansen i 1958. Fram til 1962 var det et eget kapellstyre som sto som eier av Knutstad kapell. Sommeren 1962 søkte imidlertid kapellstyret Borge kommune om overtagelse av bygget. Kommunen overtok kapellet samme høst og har dekket driften over det kommunale driftsbudsjett. Manglende vedlikehold av huset medførte imidlertid et omfattende vedlikeholdsarbeid på frivillig basis på 1980‑tallet. (Se eget vedlegg om Knutstad kapells historie.)

11989 tok Borge menighetsråd opp lån på 250 000,‑ i Borge sparebank for å bygge nytt kjøkken og nye toaletter til kapellet. Dette arbeidet ble utført i 1989/90. Menigheten hadde i løpet av 90‑tallet mange tunge løft for å betale renter og avdrag på dette lånet. I januar 1996 vedtok daværende «Menighetsrådenes fellesråd» å overta restlånet på ca 70 000 kr. Dette var en stor lettelse for Borge menighetsråd.

Ny grønn messehagel
I januar 1994 feiret kapellet sitt 50-­årsjubileum. I forbindelse med jubileet kom det inn gaver på ca 12000,‑. Menighetsrådet vedtok å bruke disse pengene til anskaffelse av ny grønn messehagel i kapellet. Den nye messehagelen er laget av den Nordnorske tekstilkunstneren Greta Paulsen og ble innviet i august 1995.

Altertavlen

Altertavlen i Kapellet er laget av norskamerikaneren Peder Størset, som er født i Trondheim. I ung alder gikk han på kunst‑ og håndverksskole før han utvandret til Amerika og bodde her i staten Washington. På 1930‑tallet var han hjemme i Norge en tur, og i forbindelse med denne reise solgte han flere malerier som ble brukt som altertavler. De fleste ble solgt i Trøndelag, men denne ene tavle i Knutstad kapell ble kjøpt av en utflyttet borgfjæring og fraktet nordover til Lofoten. Et kopi av bildet i vårt kapell henger i Hasselvika bedehus på Fosen i Trøndelag. Motivet på bildet er Jesu oppstandelse.

Orgelet

I forbindelse med forrige bispevisitas ble det vedtatt å gå til anskaffelse av nytt orgel i kapellet. Det gamle instrumentet var i dårlig forfatning, og fungerte ikke i forhold til dagens krav. Menighetsrådet satte igang en systematisk innsamlingsaksjon, og i løpet av få år var de fleste av midlene på plass. I september 2001 ble så det nye instrumentet innviet til bruk. Det er bygget av H.Brinck Hansen orgelbyggeri og har 5 stemmer. Orgelet har en interessant historie, da orgelkassen opprinnelig er bygget av Brinck Hansen på 1970‑tallet til en kirke på øya Lesø i Danmark. Da denne kirken trengte større orgel beholdt de pipene og sendte orgelkassen tilbake til orgelbyggeren. Han har så laget et nytt orgel med piper fra ulike andre demonterte orgler. Instrumentet passer veldig godt inn i det lune atmosfæren i kirkerommet.


Vestvågøy kirkelige fellesråd

Org. nr: 977 000 734

Tamyra 24, Leknes

 

 

 

Telefon/sentralbord: 760 56730
  E-post: post(at)vestvagoy.kirken.no  

Layout, design og programmering: LofotNett AS