Facebook
 
 

 

Bryllup

Begravelse 

Du er her: Kirkegård > Til informasjon


Lovverket:
- Gravferdsloven
- Forskrifter til gravferdsloven

Lokale forordninger:
- Feste av grav og gravsted
- Vedtekter for gravplassene i Vestvågøy 
- Regulativ for avgifter på kirkegårdene på Vestvågøy

Skjema for endringer:
Dersom du ønsker å endre fester for et gravsted, trykk her.
Dersom du vil slette et gravsted, trykk her.

 

GRAVLAGTE I VESTVÅGØY

Oversikt over de fleste gravlagte i Vestvågøy finnes på nettstedet DIS Norge, hvor også navnene på gravlagte i en hel rekke andre kommuner i Norge kan finnes. DIS-Norge, Slekt og Data er landets største frivillige organisasjon for slektsforskere, med over 10.000 medlemmer. Vestvågøy kirkelige fellesråd kan ikke garatere for all informasjon som er lagt inn om våre kirkegårder der.

Ved å søke på kirkegårder eller navn, kan en finne fødsels- og dødsdatoer, gravleggingdatoer og lokalisering av gravsted. Du finner også bilde av de fleste gravminnene der.

DIS Norge finner du her.

FESTE AV GRAV OG GRAVSTED

Kirkegårdene i Vestvågøy

I Vestvågøy har vi 13 kirkegårder spredt over hele øya. Vestvågøy kirkelige fellesråd ønsker å legge til rette for både et tilfredsstillende stell og en praktisk forsvarlig drift av kirkegårdene. Som et ledd i å nå dette målet har vi ordningen med feste og festeavgift.

I denne artikkelen vil vi informere litt om plikter og rettigheter til festeren, slik ordningen er beskrevet i gravferdsloven.

Vi skiller mellom enkel grav og gravsted som består av flere graver. En enkel grav belegges ikke med avgift i de første 25 år, så lenge som fredningstiden varer. I denne perioden betegnes ofte en enkel grav som frigrav.

Ved bruk av gravsted kan inntil to graver festes til en frigrav, og de belegges med festeavgift. Vanligvis er gravsted tiltenkt ektefeller men det kan også være for barn, søsken mv.

Hvis den døde kremeres, brukes det en urnegrav som har plass for fire urner. En urnegrav regnes som frigrav.

Å være fester
En fester har rett til å bestemme hvem som skal gravlegges i graven og til å forsyne graven med gravminne og ellers rå over den, om ikke annet følger av gjeldende bestemmelser. Festeren har plikt til å holde graven i hevd.


Det er viktig at pårørende tenker gjennom hvem som skal være fester til sine nærmeste. Det er bare en person som kan stå som fester. Ved endringer skal det gis skriftlig melding om hvem festet overføres til.

I Vestvågøy kan et feste fornyes inntil 75 år etter siste gravlegging. Det kommer automatisk forespørsel om videre feste ved utløp av hver festeperiode som er 10 år.

Et feste kan forlenges ut over 75 år, men det må da søkes til Vestvågøy kirkelige fellesråd om ny festeperiode.

Når et feste opphører, har festeren anledning til å fjerne gravminner og lignende innretninger fra kirkegården innen rimelig tid.

Når festeren ikke ønsker å fornye festet eller det ikke er anledning til å forlenge festet, faller gravstedet tilbake til kirkegården og graven vil bli slettet. Vi ønsker tilbakemelding dersom festet ikke skal fornyes.

Gravminnet
Det er anledning for fester til å sette opp et gravminne på graven eller gravstedet. Navn på gravminnet skal være knyttet til de som er gravlagt der. Størrelse er regulert i gravferdslovens forskrift.


Fester er ansvarlig for at gravminnet ikke forfaller, ikke er til sjenanse eller fare for dem som ferdes på kirkegården. Det skal være sikret forskriftsmessig med fundament og stålbolter som forbinder fundament og gravminnet. Det kan bli gitt pålegg om å sette gravminnet i forskriftsmessig stand ved feil og mangler.

Gravminnet skal være solid og tåle de påkjenninger det utsettes for ved vanlig drift på kirkegårdene. Det skal kunne demonteres og midlertidig flyttes ved behov. Lykter, duer og andre pyntegjenstander kan bare brukes når de er like solide som selve gravminnet.

Nytt gravminne skal godkjennes av fellesrådet. Kirkegårdsbetjeningen skal kontaktes før gravminnet settes opp og anvise plass. Montering av gravminne må skje i den snøfrie delen av året. 

Stell av grav og gravsted
Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et blomsterbed i høyde med bakken omkring. Blomsterbedet kan være inntil 60 cm. bredt eller så bredt som gravminnet er. Det kan ikke stikke lenger fram enn 60 cm. målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går ut over blomsterbedet.

Det er anledning til å ramme inn bedet med oppdelt natursteinkant som fluktermed terrenget omkring. Dersom blomsterbedet ikke vedlikeholdes, skal det isås slik at det blir plen på alle sider av gravminnet.

Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander som liggende plater, blomsterurner, lykter mv. i bedet. Løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk.

Planter, kranser og liknende materiale som brukes til pynting av grav og ender som avfall, skal være komposterbart. Avfall skal sorteres slik det er merket på avfallsdunkene på kirkegården.

Plantestell mot betaling
Vestvågøy kirkelige fellesråd samarbeider med Vestvågøy ASVO A/S, tlf. 76 05 41 30, www.vvasvo.no  De kan foreta planting på grav mot betaling. Andre tilbydere kan også benyttes.

Festeavgifter
Festeavgift for enkel grav.

De første 25 år etter dødsfall er frigrav. Ved videre feste ut over frigravperioden er avgiften 1200 kr for hvert 10.år for enkel grav. For barnegraver er festeavgiften 720 kr

Festeavgiften innkreves forskuddsvis.

Festeavgift for gravsted
Ved feste av grav ved siden av frigrav, er festeavgiften 1200 kr pr. festet grav de første 25 år. Det er mulig å feste inntil to graver til en frigrav.

Ved videre feste etter de første 25 år betales avgift for hver av gravene i gravstedet tilsvarende avgift som for enkel grav. Avgiften regnes fra det året den første ble tatt i bruk.

Eksempel :
For to graver i et gravsted som er 25 år gammelt betales det ialt 2400 kr for de neste 10 år.

******************************************************************************************

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I VESTVÅGØY KOMMUNE

Gitt i medhold av lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 21.
Vedtatt av Vestvågøy kirkelige fellesråd den 15.06.17
Godkjent av Sør-Hålogaland bispedømme den 29.06.17

§ 1 Tilhørighet til gravplass
Avdøde personer innen Vestvågøy kommune kan gravlegges på hvilken som helst av gravplassene i kommunen. Innbyggere fra andre kommuner kan gravlegges mot en gravferdsavgift. Ved ny grav tilkommer også en avgift for opparbeidelse av graven. Avgiften blir regulert i "Regulativ for avgifter på kirkegårdene i Vestvågøy".

§ 2 Fredningstid og festetid
Fredningstiden for urnegraver og kistegraver er 25 år. Frigravsperioden er lik fredningstiden. Festeperiode ut over frigravsperiode er 10 år. Festeperiode ved siden av fri grav i felles gravsted, er satt lik fredningstiden. Maksimal festetid er 75 år etter siste gravlegging.

§ 3 Feste av grav
Når kistegrav tas i bruk er det anledning til å feste grav ved siden av. Etter søknad til Vestvågøy kirkelige fellesråd kan en tredje grav festes når behovet tilsier det. Disse gravene utgjør da et gravsted.

Ved nedsettelse av urne i urnegrav, kan det ikke festes grav ved siden av.

Når festetiden er ute, kan gravstedet festes for nye 10 år. Når det er gått 75 år etter siste gravlegging, kan festet automatisk fornyes uten samtykke fra kirkelig fellesråd. Ved utløp av festetiden, sendes krav om festeavgift for ny festeperiode sammen med informasjon om opphør. Dersom festet ikke fornyes, faller gravstedet tilbake til gravplassen. Festeavgiften blir regulert gjennom "Regulativ for avgifter på kirkegårder i Vestvågøy".

Dersom det ikke kan innhentes samtykke fra fester eller den ansvarlige, kan Vestvågøy kirkelige fellesråd ta avgjørelse om gravlegging.

Fester plikter å oppgi fødsels- og personnummer og å melde fra om adresseforandring.

§ 4 Grav og gravminne
Gravplassbetjeningen vil sørge for at graven blir planert og tilsådd etter gravlegging. Montering av gravminne må skje på den snøfrie delen av året. Gravplassbetjeningen skal kontaktes før gravminnet settes opp slik at monument er godkjent etter forskriftene til gravferdsloven og betjeningen skal anvise plassering.

Ved sikring av gravminner bør det benyttes 16 mm tykke massive bolter ved festing av gravminnet i fundamentet. Ved bruk av mindre dimensjon kan Vestvågøy kirkelige fellesråd belaste fester dersom gravminnet må rettes opp som følge av værbelastning. For sikring ellers følges krav i forskrifter til gravferdsloven. Gravminner og annet utstyr må være slik utformet at det midlertidig kan flyttes ved gravlegging og eventuelt annet påliggende arbeid på gravplassen.

§ 5 Plantefelt
Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Plantefeltet kan være 60 cm. bredt eller så bredt som gravmonumentet er. Det kan ikke stikke lenger fram enn 60 cm., målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet.

Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander som liggende plater, blomsterurner, lykter mv. i plantefeltet. Løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk.

Det er anledning til å ramme inn plantefeltet med delt natursteinkant som flukter med terrenget omkring. Dersom det ikke er plantefelt, skal det være grasbakke på alle sider av gravminnet.

§ 6 Plantemateriale
Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet være komposterbart. Plantemateriale, stein, glass og annet avfall skal legges i avfallsdunker og sorteres slik det er merket.

Redskaper som hører til på kirkegården, skal settes på plass etter bruk.

§ 7 Stell av graver
Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett og plikt til å stelle den grav han har ansvaret for. Plantefelt som ikke beplantes og stelles, skal bli tilsådd.

§ 8 Næringsvirksomhet
Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen, skal innhente tillatelse fra Vestvågøy kirkelig fellesråd. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner og planting og stell på graver.

§ 9 Bevaring
Arbeid knyttet til bevaring av gravminner, utstyr eller områder av gravplassen skal nedfelles i egne retningslinjer eller verneplaner som skal behandles i Vestvågøy kirkelige fellesråd. Det skal skje i tråd med gravferdslovens forskrift § 27 og rundskriv T-3/00 om "Forvating av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø"

 

******************************************************************************************

REGULATIV FOR AVGIFTER PÅ KIRKEGÅRDENE I VESTVÅGØY

Forslag fra Vestvågøy kirkelige fellesråd til kommunestyret, med hjemmel i Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd av 18. april 1996, § 21, andre ledd. Vedtatt i Vestvågøy kommunestyre 27.mai 2010 (026/10)

§ 1. Festeavgift for enkel grav

De første 25 år etter dødsfall er frigrav.

Dersom pårørende ønsker å beholde graven ut over frigravsperioden, er hver festeperiode på 10 år. Festavgiften er kr. 1200,- for hver for hver periode, og innkreves forskuddsvis.

Festeperiode kan ikke forlenges ut over 75 år fra siste gravlegging, uten særskilt samtykke fra Vestvågøy kirkelige fellesråd.

§ 2. Feste av gravsted med mer enn én grav

Når familien i forbindelse med et dødsfall ønsker å holde av en eller flere graver ved siden av avdødes grav, kan det opprettes et gravsted på følgende betingelser:

a)     Den graven som tas i bruk når festet opprettes, er frigrav i 25 år i hht. bestemmelsene i Gravferdsloven m/forskrifter og kirkegårdsvedtektene.

b)    For hver av de andre gravene gravstedet omfatter, betales festeavgift kr. 1200,- pr. grav. Denne avgiften gjelder for samme periode som frigravperioden etter bokstav a.

Ved fornyelse av festet betales festeavgift for hver grav gravstedet består av, etter § 1 i dette regulativ, regnet fra gravstedet ble opprettet ved første gravlegging.

§ 3. Gravferdsavgifter

Ved gravlegging av kommunens innbyggere: Ingen avgift.
Ved gravlegging av innbyggere fra andre kommuner i festet grav:  3 000 kroner.
Ved gravlegging av innbyggere fra andre kommuner i ny grav: 12.000 kroner.

Ved urnenedsettelse av kommunens innbyggere: Ingen avgift.
Ved urnenedsettelse av innbyggere fra andre kommuner i festet grav: 1 500 kroner.
Ved urnenedsettelse av innbyggere fra andre kommuneri ny grav: 6.000 kroner. 

§ 4. Barns begravelser

Ved begravelser av barn under 12 år reduseres avgiftene til 60 % av ordinær avgift. Dette gjelder også festeavgift for barnegraver, såfremt barnet ikke gravlegges i gravsted som omfattes av bestemmelsene i § 2 i dette regulativ.

§ 5. Dispensasjon

 Fellesrådet kan gi dispensasjon fra bestemmelsene i dette regulativet.

 

De nye avgiftene gjøres gjeldende fra 01.januar 2017


    Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://vestvagoy.kirken.no/  


Vestvågøy kirkelige fellesråd

Org. nr: 977 000 734

Tamyra 24, Leknes

 

 

 

Telefon/sentralbord: 760 56730
  E-post: post(at)vestvagoy.kirken.no  

Layout, design og programmering: Lofoten Web